fbpx

Lịch trình chạy xe Thanh Hóa → Hà Nội

Chuyến Giờ chạy Biển số xe Điện thoại
Chuyến 1 3h sáng 36B-00710 0968 000 136
Chuyến 2 5h sáng 36B-02409 0977 897 367
Chuyến 3 5h30 sáng 36B-01265 0975 614 900
Chuyến 4 11h sáng 36B-00710 0968 000 136
Chuyến 5 15h chiều 36B-00585 0966 423 324

Lịch trình chạy xe Hà Nội → Thanh Hóa

Chuyến Giờ chạy Biển số xe Điện thoại
Chuyến 1 10 sáng 36B-00585 0966 423 324
Chuyến 2 7h15 sáng 36B-00710 0968 000 136
Chuyến 3 10h30 sáng 36B-02409 0977 897 367
Chuyến 4 12h trưa 36B-01265 0975 614 900
Chuyến 5 15h chiều 36B-00710 0968 000 136